Det tyske mindretal er kirkelig organiseret som en evangelsk-luthersk frimenighed, der har tætte bånd til og samarbejder med Slesvig-Holstens “Nordelbische Kirche” der har bispesæde i Slesvig. Menigheden blev grundlagt 1923 og består i dag af fem landsogne med hver sin præst, hvoraf Sønder Vilstrup=”Süderwilstrup” udgør det ene. Udover præsterne i de fem landsogne er der tysktalende præster i byerne Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder, som er ansat af Folkekirken til at tage sig af sjælesorgen for den tysktalende del af befolkningen.

Süderwilstrup-sognet, der omfatter et større geografisk område – mod vest ud til Sønder Hygum og mod syd så langt som til Hjordkær –  har en hjemmeside, som kan findes her.