Vilstrup Lokalråd.

Lokalrådets formål er at medvirke til at gøre Vilstrup Sogn (Kelstrup, Nr. Vilstrup, Sdr. Vilstrup, Grødebøl og Kestrup) til et godt og attraktivt bosted. Fremme sammenhold og trivsel inden for sognets rammer, samt fremme udviklingen og tegne sognet udadtil.

Medlemmer til lokalrådet vælges ved årligt møde af formandsgruppen, der p.t. består af bestyrelsesformændene for:

Den Nye Friskole, VUIF, Vilstrup Forsamlingshus, Vilstrup Sogns Børnehaveforening, Vilstrup Sogns Jagtforening, Næssets IF, Den Selvejende institution Næshallen, FDF Vilstrup og Vilstrup Kirkes Menighedsråd.

Lokalrådets opgaver er:

 • At fungere som talerør overfor myndigheder og lignende, i sager som er af almen interesse for Vilstrup Sogn.
 • Ansvarlig for udgivelse af lokalbladet Sognenyt, samt oprette og drive sognets hjemmeside.
 • Deltagelse i evt. fokusgrupper til gavn for landdistrikterne.
 • At udarbejde og offentliggøre aktivitetsplan/-kalender for de tilsluttede foreninger/institutioner.
 • At nedsætte arbejdsgrupper / ad hoc grupper til konkrete opgaver.

Lokalrådets medlemmer kan findes under fanebladet Kontakt

Den 7. maj 2015 vedtog Formandsmødet nye vedtægter for Sognerådet, som herefter hedder Vilstrup Sogns Lokalråd. De nye vedtægter for Lokalrådet kan ses herunder:

Vedtægter for Vilstrup Sogns Lokalråd

§1

Formålet for Vilstrup Sogns lokalråd er at arbejde for at gøre Vilstrup Sogn (Kelstrup, Nr. Vilstrup, Sdr. Vilstrup) til et godt og attraktivt sted at bo, fremme sammenhold og trivsel inden for sognets rammer, samt fremme udviklingen og tegne sognet udadtil. Lokalrådet er politisk neutral.

§2

Medlemmer af Lokalrådet vælges af de til en hver tid siddende formænd i sognets hjemhørende foreninger, herunder menighedsråd, skoler og børnehaver, der er beliggende eller har deres naturlige distrikt i sognet.


§3

Lokalrådet består af minimum 3 og maksimum 5 medlemmer. Medlemmerne til lokalrådet vælges blandt sognets beboere. Medlemmerne vælges af den til enhver tid siddende formandsgruppe for 2 år af gangen, således at der vælges 3 medlemmer i lige år og 2 medlemmer ulige år. Lokalrådet konstituerer sig selv med  formand, kasserer samt en redaktør for Sognenyt. Hvis et eller flere medlemmer udtræder af lokalrådet før tid, supplerer lokalrådet sig selv frem til næste ordinære formandsmøde.


§4

Lokalrådet tegnes af formand i forening med kasserer eller en af disse i forening med redaktøren for Sognenyt.


§5

Lokalrådets opgaver er bl.a.:

 • At fungere som talerør overfor myndigheder og lignende, i sager som er af almen interesse for Vilstrup Sogn.
 • At være ansvarlig for udgivelse af lokalbladet Sognenyt, samt oprette og drive sognets hjemmeside vilstrup-sogn.dk
 • At deltage i relevante fora for landdistrikter i Haderslev kommune
 • At udgive en fælles aktivitetsplan for sognets foreninger
 • At nedsætte arbejdsgrupper, der skal arbejde med emner eller tiltag indenfor bosætning, aktiviteter samt udvikling.
 • Afholde borgermøde for hele sognet om aktuelle emner.

§6

Stk. 1.  Lokalrådet afholder hvert år mindst et formandsmøde. Dette møde indkaldes med minimum 3 ugers varsel med
fremsendelse af dagsorden til formændene og placeres i 2. kvartal. Dagsorden til dette møde skal som minimum indeholde:

 • Velkomst
 • Valg af Dirigent
 • Valg af referent
 • Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
 • Formandens beretning for året der er gået.
 • Fremlæggelse af seneste regnskab.
 • Valg til lokalrådet
 • Eventuelt

 

Stk. 2. Ønskes der afholdt yderligere formandsmøder kan der indkaldes med ligeledes 3 ugers varsel og dagsorden hertil skal som minimum indeholde:

 • Velkomst
 • Valg af Dirigent
 • Valg af Referent
 • Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
 • Eventuelt

§7

Stk. 1. Ophævelse af Lokalrådet kan ske på et formandsmøde, hvor mindst halvdelen af formandsgruppen er mødt og ¾ af stemmerne er for en ophævelse.

Stk. 2. Ved en eventuel ophævelse af Lokalrådet tilfalder Lokalrådets midler sognets foreninger.  Lokalrådets midler fordeles forholdsmæssigt blandt sognets foreninger efter samme fordeling, som foreningerne har bidraget til Lokalrådet  i Lokalrådets seneste regnskabsår.

 

Ovennævnte vedtaget på formandsmøde den 7. maj 2015